vay tín chấp Hotline: 0936.288.112


Sắn lát

 

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/9/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/9/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 18/9/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 10/9-14/9

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 17/9/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 17/9/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/9/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 14/9/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 13/9/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/9/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/9/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 12/9/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 11/9/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 11/9/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 3/9-7/9

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/9/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 7/9/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 6/9/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 6/9/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/9/2018

-